Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ως σκοπό να σας βοηθήσει στην αξιολόγηση του κινδύνου για εμφάνιση ΦΘΕ στην κύηση και τη λοχεία με απλό και γρήγορο τρόπο, καθώς και να σας παρουσιάσει συνοπτικά αλλά και αναλυτικά τις συστάσεις ανάλογα με τη βαθμολογία ή/και τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ΦΘΕ βάσει των RCOG Guidelines.

Γενικές Συστάσεις

Όλες οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου για ΦΘΕ νωρίς στην εγκυμοσύνη ή και πριν από αυτήν.

Η αξιολόγηση του κινδύνου θα πρέπει να επαναλαμβάνεται εάν η γυναίκα εισαχθεί σε νοσοκομείο για οποιονδήποτε λόγο ή αναπτύξει άλλα παρεμφερή προβλήματα.

Η αξιολόγηση του κινδύνου θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ξανά περιγεννητικά ή αμέσως μετά τον τοκετό. Η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε γυναίκα τουλάχιστον μία φορά μετά τον τοκετό και πριν το εξιτήριο από το νοσοκομείο με τις αντίστοιχες οδηγίες για συνταγογράφηση και χορήγηση ΗΧΜΒ (χορηγούμενη συνήθως από την ίδια την γυναίκα) όπου είναι απαραίτητο.

Συνιστάται επίσημη αξιολόγηση κινδύνου για ΦΘΕ με συγκεκριμένη βαθμολογία για όλες τις έγκυες και τις γυναίκες μετά τον τοκετό (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Οι γυναίκες που έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο όταν είναι έγκυες (συμπεριλαμβανομένης εισαγωγής στο γυναικολογικό τμήμα με υπερέμεση ή σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών) θα πρέπει συνήθως να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη με ΗΧΜΒ, εκτός εάν υπάρχει ειδική αντένδειξη όπως η πιθανότητα επερχόμενου τοκετού ή ενεργή αιμορραγία.

Ο κίνδυνος της ΦΘΕ πρέπει να συζητείται με τις γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο και να εξηγούνται οι λόγοι για τις συγκεκριμένες συστάσεις.

Οι γυναίκες που λαμβάνουν προγεννητικά ΗΧΜΒ θα πρέπει να ενημερώνονται εάν έχουν οποιαδήποτε αιμορραγία από τον κόλπο καθώς και κατά την έναρξη του τοκετού να διακόπτουν τη χορήγηση ΗΧΜΒ. Θα πρέπει να επανεξετάζονται κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να συνταγογραφείται από το ιατρικό προσωπικό.

Οι γυναίκες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας με παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων μείζονος αιμορραγίας πριν το τοκετό, διαταραχών της πήξης του αίματος, προοδευτικού σχημαισμού αιματώματος τραύματος, ύποπτης ενδοκοιλιακής αιμορραγίας και της μετά τον τοκετό αιμορραγίας, μπορούν να αντιμετωπιστούν με ελαστικές κάλτσες, συσκευές πνευματικής συμπίεσης ποδιών ή συσκευές διαλείπουσας πνευματικής συμπίεσης. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η χρήση μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης (ΜΚΗ).

Εάν μια γυναίκα αναπτύξει αιμορραγικό πρόβλημα υπο αγωγή με ΗΧΜΒ η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και να αναζητηθούν συμβουλές από ειδικό. Η θρομβοπροφύλαξη πρέπει να ξεκινήσει ή να επαναληφθεί μόλις μειωθεί ο άμεσος κίνδυνος αιμορραγίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG) αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές ως εκπαιδευτικό βοήθημα για την ορθή κλινική πρακτική. Παρουσιάζουν αναγνωρισμένες μεθόδους και τεχνικές κλινικής πρακτικής, με βάση δημοσιευμένα στοιχεία, ώστε να ληφθούν υπόψιν από μαιευτήρες και γυναικολόγους και άλλους σχετικούς επαγγελματίες υγείας. Η τελική κρίση σχετικά με μια συγκεκριμένη κλινική διαδικασία ή θεραπευτική αγωγή πρέπει να γίνεται από το γιατρό ή άλλο επιστήμονα υγείας με βάση τα κλινικά δεδομένα που εμφανίζει ο ασθενής και τις διαθέσιμες επιλογές διάγνωσης και θεραπείας.

Αυτό σημαίνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του RCOG δεν υποκαθιστούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ή τις οδηγίες που εκδίδονται από νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς δεν προορίζονται να αποτελέσουν οδηγίες που κατευθύνουν σε έναν εννιαίο ή μοναδικό τρόπο διαχείρισης. Η διαφοροποίηση από τα τοπικά πρωτόκολλα ή κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως στο φακελο του ασθενούς κατά τον χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης.