Η LEO Pharmaceutical Hellas S.A. (εφεξής η «Εταιρεία»), η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία αναγνωρίζουν πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που συμπληρώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα στα σχετικά πεδία του παρόντος διαδικτυακού χώρου αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνουν σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Ασφαλείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο εισόδου/χρήσης του διαδικτυακού χώρου. Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευτούν και για ποιους σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2472/1997) και το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, άλλως με την εγγραφή του δηλώνει αυτομάτως, ρητώς και ειδικώς ότι είναι σύμφωνος με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη

Στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος ιστότοπου, δύναται να αιτείται η συγκέντρωση νομίμως των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει κατά την εγγραφή του στα σχετικά πεδία ώστε να είναι σε θέση να κάνει χρήση αυτής. Συγκεκριμένα, κατά την εγγραφή του ο «χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας» (φυσικά πρόσωπα) καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, e-mail και σχετική επιβεβαίωση περί της ιδιότητας του ως Επαγγελματίας Υγείας, ενώ ο «απλός χρήστης»δύναται αν και εφόσον το επιθυμεί να συμπληρώσει το ως άνω αναφερόμενο Ερωτηματολόγιο αποκαλύπτοντας ένα ευρύ σύνολο ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και δη δεδομένων υγείας (ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή, ύψος, βάρος κ.α.) ενώ με την προαιρετική επιλογή του για ενδεχόμενη δημιουργία «Καρτέλας ασθενούς» δύναται καταχωρήσει στα σχετικά πεδία τα εξής δεδομένα :ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία επίσκεψης.

**Ρητώς αναφέρεται πως η Εταιρεία, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία δεν συλλέγουν, δεν επεξεργάζονται με κανένα τρόπο και δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι «απλοί χρήστες» της ιστοσελίδας, πρόσβαση στα οποία και δυνητικά Υπεύθυνοι Επεξεργασίας αυτών, είναι αποκλειστικά και μόνο οι Επαγγελματίες Υγείας ώστε να μελετήσουν και να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των απαντήσεων των «απλών χρηστών» στο ως άνω αναφερόμενο Ερωτηματολόγιο. Η σχετική δυνατότητα για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των «απλών χρηστών» από κάποιον Επαγγελματία Υγείας είναι δυνατή μόνο εφόσον ο «απλός χρήστης» επιθυμεί τη δημιουργία «Καρτέλας Ασθενούς» ώστε να δύναται ο εκάστοτε μόνο Επαγγελματίας Υγείας να έχει πρόσβαση στις απαντήσεις και τα στοιχεία που καταχωρεί ο «απλός χρήστης», μέσω αποθήκευσης της Καρτέλας Ασθενούς απευθείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Επαγγελματία Υγείας. Άλλως οι απαντήσεις και τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου παραμένουν ανωνυμοποιημένα και δεν τυγχάνουν κανενός είδους επεξεργασίας από κανένα μέρος.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία έχουν την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η Εταιρεία, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία εγγυώνται ότι το σύνολο του προσωπικού τους θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα χρήστη-Επαγγελματία Υγείας

Ο διαδικτυακός χώρος https://www.patrisks.com/assessment/ της παρούσας ιστοσελίδας απευθύνεται αυστηρώς σε Επαγγελματίες Υγείας και μόνο αυτοί δύνανται να εγγραφούν και να περιηγηθούν στα περιεχόμενα και τις εφαρμογές του σχετικού χώρου, συμπληρώνοντας στα σχετικά πεδία τα προσωπικά τους στοιχεία. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Επαγγελματιών Υγείας και την χρήση του διαδικτυακού τόπου αυστηρώς και μόνο από αυτούς ,καθώς και για την επικοινωνία με τους χρήστες-Επαγγελματίες Υγείας. Η Εταιρεία, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των «χρηστών-Επαγγελματιών Υγείας» για να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε όσους έχουν εξακριβωμένη την ιατρική επαγγελματική τους ιδιότητα και για να επικοινωνούν μαζί τους αναφορικά με θέματα που άπτονται της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και των ενημερωτικών υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό και ως εκ τούτου δεσμεύονται πως δεν επεξεργάζονται, δημοσιοποιούν ή διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, τα ως άνω προσωπικά στοιχεία έκαστου «χρήστη-Επαγγελματία Υγείας» (ονοματεπώνυμο, e-mail) είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και ωφέλιμα προκειμένου να μπορούν να διαπιστωθούν περιπτώσεις μη νόμιμης χρήσης των υπηρεσιών του διαδικτυακού χώρου και ταυτοποίησης της ιδιότητας ως Επαγγελματίες Υγείας.

Προσωπικά δεδομένα απλού χρήστη

Η Εταιρεία δύναται σε συγκεκριμένα πεδία του παρόντος ιστότοπου να ζητάει την συλλογή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, η καταχώρηση των οποίων είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την περιήγηση και χρήση των λοιπών διαδικτυακών χώρων της ιστοσελίδας. Όπως αναφέρεται και ως άνω η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει και εντελώς ανωνυμοποιημένα, εφόσον οι «απλοί χρήστες» δεν επιλέξουν την δημιουργία «Καρτέλας Ασθενούς». Εφόσον επιλέξει ο εκάστοτε «απλός χρήστης» την δημιουργία «Καρτέλας Ασθενούς», οι απαντήσεις και τα αποτελέσματα του σχετικού Ερωτηματολογίου καθώς και το ονοματεπώνυμο, e-mail, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και η ημερομηνία επίσκεψης που αυτός καταχωρεί στα σχετικά πεδία δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από τους Επαγγελματίες Υγείας, ώστε να γίνει προσδιορισμός της ταυτότητας του απλού χρήστη και να δύνανται οι Επαγγελματίες Υγείας με τη σύμφωνη γνώμη των «απλών χρηστών» να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου, ενώ ενδεχομένως να επικοινωνήσουν μαζί τους και να παρέχουν ιατρικές συμβουλές. Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από τον «απλό χρήστη» γίνεται οικειοθελώς. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των «απλών χρηστών» δεν έχει σε ουδεμία περίπτωση εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς των υπηρεσιών των Επαγγελματιών Υγείας και της Εταιρείας, ούτε περιέχει οποιαδήποτε διαφημιστική ενέργεια.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Η Εταιρεία, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία δεν εμπορεύονται, δεν μοιράζονται, κοινοποιούν, διαβιβάζουν ή διανέμουν, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσημόνο όταν επιβάλλεται από το νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

Δικαιώματα Χρηστών

Η παραχώρηση των στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

O χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας διατηρεί τα δικαιώματα του: α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά τους προς την Εταιρεία,την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωµα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 καθώς και τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων, δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή, ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του, στ) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)(ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.

Ο «απλός χρήστης» διαθέτει το σύνολο των ως άνω δικαιωμάτων τα οποία δύνανται να απευθυνθούν προς τον εκάστοτε Επαγγελματίας Υγείας που καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εισάγει στην παρούσα ιστοσελίδα και στα οποία ο Επαγγελματίας Υγείας και μόνο αυτός, δύναται να έχει πρόσβαση.

Διαδικασία Εξαίρεσης

Η συλλογή δεδομένων του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας από την Εταιρεία μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή με την επιλογή διαγραφής του σχετικού λογαριασμού που έχει δημιουργήσει ο Επαγγελματίας Υγείας.

Παράλληλα, ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία,την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημά του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@leo-pharma.com.

Επαναλαμβάνεται πως η Εταιρεία, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία δεν συλλέγουν, δε αποθηκεύουν και δεν επεξεργάζονται κανένα προσωπικό δεδομένο των «απλών χρηστών».

Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.

Διάρκεια Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους «χρήστες-Επαγγελματίες» θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρείατην Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

Αλλαγές

Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματά των χρηστών της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου του διαδικτυακού χώρου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα και εάν κριθεί απαραίτητο η Εταιρεία, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία και η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία θα ενημερώσει τους χρήστες της εφαρμογής για εκάστοτε αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος).

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Εταιρεία:

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή επιθυμείτε να καταθέσετε κάποιο αίτημα επικοινωνίας ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω ρητά οριζόμενα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@leo-pharma.com.